Homepage Verantwoording Handleiding Geschiedenis Beweegredenen Links Contact
Genealogische gegevens
Go to the English version

Verantwoording

Behandelde onderwerpen:

Representativiteit
Bronnen

Weergave achternamen
Doublures
Weergave nog levende personen
Verwerking genealogische gegevens
Dank
Nog in Bewerking

Representativiteit

Er is niet gestreefd om een representatief beeld te schetsen van de gehele Joodse Gemeenschap van Nederland vanaf 1700 tot heden. De onderzochte families zijn betrekkelijk willekeurig gekozen. Naast de families van Bertha en Max van Dam zijn het verder families van anderen, die op verzoek geheel of gedeeltelijk zijn uitgezocht. Het zijn vooral Groningse en Amsterdamse families, maar ook Rotterdam en Overijssel zijn vertegenwoordigd.

Bronnen

Veel aandacht is besteed om vast te leggen op basis van welke bronnen gegevens zijn opgenomen. Er is gebruik gemaakt van originele documenten, gedigitaliseerde gegevens van archieven en boeken.
Daarnaast is gebruik gemaakt van gegevens van individuen voor gegevens van hun eigen familie, in het bijzonder voor de periode van na 1945.

Over de Joodse gemeenschappen in kleine en grote plaatsen van Nederland zijn in de loop van de jaren veel boeken verschenen. Deze zijn in Nederland veelal bij Openbare bibliotheken te verkrijgen. In Israel is het aangewezen adres Het Centrum voor onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse Joden gevestigd in Jeruzalem. Daar is een grote bibliotheek aanwezig.
Veel boeken staan vermeld bij de bronvermeldingen van de genealogische gegevens.


Bij de Links worden de belangrijkste van de gebruikte digitale bronnen vermeld.

Een zeer bijzondere bron, die het vermelden waard is, zijn de leden van de Mailgroep Genealogie van Seniorweb in Nederland, die al vele jaren zeer intensief gegevens hebben opgezocht in de lokale archieven van Nederland ten behoeve van de opsteller van deze site.
Zonder hun medewerking was het onderzoek niet zo ver gekomen.

In de beginjaren van ruim 10 jaar onderzoek is ook nog gebruik gemaakt van materiaal van andere onderzoekers, die hun werk op internet hebben geplaatst, hetgeen in de latere jaren slechts sporadisch is gedaan.

Weergave achternamen

Op basis van de Franse wetgeving in de Napoleontische tijd werd in 1811 de Burgerlijke Stand ingevoerd. Per gemeente registreerde een ambtenaar van de Burgerlijke Stand de geboorten, huwelijken, echtscheidingen, en overlijdens. Iedereen moest een vaste achternaam aannemen en de spelling van de achternaam was voortaan zoals vastgelegd in de geboorteakte van de Burgerlijke Stand. Dit laatste is in Nederland tot de dag van heden van kracht.
Deze spelling van  achternamen was in de eerste helft van de 19e eeuw niet altijd nauwkeurig voor mensen, die vóór 1811 waren geboren, omdat men moest afgaan op mondelinge mededelingen of de soms onduidelijke registratie van vóór 1811. Dit gold overigens ook bij namen vermeld in geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten nadien.

Als gevolg van deze gang van zaken zijn voor dezelfde familie soms verschillend geschreven achternamen gekomen.

Indien in verschillende geraadpleegde bronnen van elkaar afwijkende schrijfwijzen voorkomen van namen (zowel voor - als achternamen) is de schrijfwijze in de Burgerlijke Stand als standaard aangehouden. Met betrekking tot de periode van vóór 1811 is aangehouden wat er in verschillende uitgekomen boeken, documenten van archieven e.d. vastgelegd was.

Een aantal families is aanvankelijk gestart met achternamen, die uit twee delen bestonden, zoals  "Cohen Bromet", "Nunes Nabarro" . Latere generaties hebben deze namen in veel gevallen vereenvoudigd zoals in genoemde voorbeelden tot respectievelijk Bromet en Nabarro. 

Voor  Amsterdamse families is voor de periode van vóór 1811 wat betreft de schrijfwijze van namen veelal aangehouden hetgeen vermeld is bij  Ashkenazi Amsterdam in the Eighteenth Century  en de gegevens van de Portugese Begraafplaats te Ouderkerk a/d Amstel, die onder de benaming van Beth Haim  te vinden zijn.

Doublures

Hoewel de database met veel zorg is samengesteld, kan niet uitgesloten worden dat personen dubbel in het bestand voorkomen. Een berichtje zou op prijs gesteld worden.

Weergave nog levende personen

Betreffende vermelding gegevens over nog in leven zijnde personen, is zoveel mogelijk de regel aangehouden, die gangbaar is bij het publiceren van genealogie gegevens. 
Dit betekent, dat van nog in leven zijnde personen alleen de namen zijn vermeld. In gevallen, dat niet bekend is of iemand, die korter dan honderd jaar geleden is geboren, wel of niet in leven is, wordt dezelfde werkwijze toegepast.

Indien iemand niet wenst, vermeld te worden in de genealogische gegevens van deze site, laat hij/zij het dan weten.

Verwerking genealogische gegevens

Voor het vastleggen van de genealogiegegevens is gebruik gemaakt van het genealogieprogramma Brother's Keeper (Engelse versie). Voor de presentatie van het genealogisch materiaal op internet is gebruik gemaakt van het programma HuMo-gen De aanvullende informatie bij personen en/of families is soms in het Engels en soms in het Nederlands weergegeven. Dit is een onvolkomenheid in de aanpak. Mocht u hierdoor problemen hebben om de tekst te begrijpen, laat u het dan weten. 


Dank

Nu deze site in maart 2009 op het internet verschijnt wil ik (Max van Dam)  enige personen bedanken, die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het tot stand komen  van deze site.

Allereerst mijn vrouw Bertha, die net zo'n passie voor genealogie had als ik en die spijtig genoeg dit moment waarnaar we beiden in de achterliggende jaren naar toe hebben gewerkt, niet heeft mogen meemaken.

Onze zoon Jacob heeft door zijn interesse in de genealogie zo'n 10 jaar geleden ons tot deze hobby gebracht. Zonder zijn grote hulp in de achterliggende maanden was de feitelijke totstandkoming van deze site nog lang niet gerealiseerd.  Zijn computervaardigheden en kritische blik zijn van grote waarde voor me.

Verder ben ik dank verschuldigd aan Ben Noach van Akevoth, die me vele jaren geleden op het spoor had gezet van het zeer goede genealogieprogramma Brother's Keeper. Tevens ben ik dank verschuldigd aan Nico Creveld, die me anderhalf jaar geleden wees op HuMo-gen. Dit is een programma voor presentatie van genealogische gegevens op internet. In de de zeer lange voorbereidingsfase ben ik ook Huub Mons, de ontwerper van HuMo-gen veel dank verschuldigd voor het realiseren van een goede aansluiting van HuMo-gen op Brother's Keeper.
Naast Huub Mons  ben ik ook Yossi Beck en Rob Hubert dank verschuldigd voor de waardevolle adviezen en tips om HuMo-gen goed weergegeven te krijgen.

In het rijtje dankbetuigingen mogen Evelien Ruitenbeek en Marja aan 't Goor  van de  Genealogie-list van Seniorweb niet ontbreken. Zij hebben  zeer waardevolle tips geleverd voor de opbouw van de HTML-pagina's.

Hoewel al eerder gemeld, het werken samen met de leden van 
 Genealogie-list van Seniorweb was en is nog steeds zeer plezierig. Zeer velen hebben ons steeds geholpen gegevens in de archieven te vinden. Hier noem ik geen namen, omdat de kans om mensen te vergeten te groot is.  Een ieder van deze groep mag zich aangesproken voelen. Een fantastische groep, die prima geleid wordt.

Nog in bewerking  under construction klein

Aan de volgende onderdelen wordt nog gewerkt.

Verbetering en uniformering van titels e.d. van weergegeven bronnen.

Bij de afzonderlijk weergegeven stambomen zal een beknopte informatie per stamboom komen inzake relevante gegevens van de betreffende onderzochte familie.