Bron

Titel: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum (Overlijden)
Publicatie: http://www.tresoar.nl/
Auteur: Friesch Historisch Letterkundig Centrum
Bron bij geboorte: Naatje Abrahams Polack
Bron bij geboorte: Salomon Marcus Polack, bladzijde: Salomon Marcus Polack Bolsward 1831/16
Bron bij geboorte: Doodgeboren Colthof, bladzijde: Doodgeboren Colthof Opsterland 1888/107
Bron bij geboorte: Riekje Joseph Polack, bladzijde: Riekje Joseph Polack Leeuwarden 1835/315
Bron bij geboorte: Doodgeboren dochter de Haan, bladzijde: Levenloos geboren dochter de Haan Leeuwarden 1855/619
Bron bij geboorte: Doodgeboren zoon de Haan, bladzijde: Levenloos geboren zoon de Haan Leeuwarden 1856/283
Bron bij geboorte: Doodgeboren zoon de Haan, bladzijde: Levenloos geboren zoon de Haan Leeuwarden 1860/766
Bron bij geboorte: Golina Velleman, bladzijde: Golina Velleman Leeuwarden 1929/89
Bron bij geboorte: Doodgeboren Scholten, bladzijde: Doodgeboren Scholten Weststellingwerf 1855/100
Bron bij geboorte: Doodgeboren Cohen, bladzijde: Doodgeboren Cohen Leeuwarden 1875/377
Bron bij geboorte: Doodgeboren Cohen, bladzijde: Doodgeboren Cohen Leeuwarden 1882/475
Bron bij geboorte: Vogeltje Davids Polak, bladzijde: Vogeltje Davids Polak Leeuwarden 1814/408
Bron bij geboorte: Salomon Nathans Leeuwensteen, bladzijde: Salomon Nathan Leeuwensteen
Bron bij geboorte: Esje Slager, bladzijde: Esje Slager Opsterland 1896/13
Bron bij geboorte: Rachel Levi, bladzijde: Rachel Levi Opsterland 1833/8
Bron bij geboorte: Nathan Salomons Leeuwensteen, bladzijde: Nathan Salomons Leeuwensteen Leeuwarden 1827/388
Bron bij overlijden: Eva de Jong, bladzijde: Eva de Jong Sneek 1860/55
Bron bij overlijden: Levij Isaacs Levij, bladzijde: Levie Izaaks Levy Ooststellingwerf 1889/147
Bron bij overlijden: Elkan Mozes de Jong, bladzijde: Elkan Mozes de Jong Bolsward 1830/6
Bron bij overlijden: Hanna van Leer, bladzijde: Hanna van Leer Opsterland 1931/34
Bron bij overlijden: Leena Levi de Jong, bladzijde: Leena Levi de Jong Bolsward 1825/23
Bron bij overlijden: Hermanus van Kleef, bladzijde: Hermanus van Kleef Leeuwarden 1889/109
Bron bij overlijden: Jacob Hessel Drielsma, bladzijde: Jacob Hessels Drielsma Leeuwarden 1886/116
Bron bij overlijden: Sara Levie de Haan, bladzijde: Sara Levy de Haan Leeuwarden 1874/259
Bron bij overlijden: Maria van Leer, bladzijde: Maria van Leer Opsterland 1889/126
Bron bij overlijden: Salomon van Leer, bladzijde: Salomon van Leer Opsterland 1890/175
Bron bij overlijden: Salomon Marcus Polack, bladzijde: Salomon Marcus Polack Bolsward 1831/16
Bron bij overlijden: Doodgeboren Colthof, bladzijde: Doodgeboren Colthof Opsterland 1888/107
Bron bij overlijden: Eva Leefmans
Bron bij overlijden: Theodora van Leer, bladzijde: Theadora van Leer Opsterland 1849/6
Bron bij overlijden: Duifje Siemons van Dam, bladzijde: Duifje van Dam Lemsterland 1934/67
Bron bij overlijden: Hanna Andries de Leeuw, bladzijde: Hanna de Leeuw Hindeloopen 1894/7
Bron bij overlijden: Reintje van Leer, bladzijde: Reintje Mozes van Leer Opsterland 1896/172
Bron bij overlijden: Salomon Nathans Leeuwensteen, bladzijde: Salomon Nathan Leeuwensteen akte 1842/108
Bron bij overlijden: Salomon Mendel van Rhijn, bladzijde: Salomon Mendels van Rhijn Opsterland 1862/202
Bron bij overlijden: Benjamin Arents van Dam, bladzijde: Benjamin Arents van Dam Ooststellingwerf 1820/14
Bron bij overlijden: Abraham Samuels van Wien, bladzijde: Abraham Samuel van Wien Leeuwarden 1861/1
Bron bij overlijden: Heiman Jacobs, bladzijde: Heiman Jacobs Lemsterland 1923/70
Bron bij overlijden: Vrouwkje Salomon Stibbe, bladzijde: Vroukje Salomon Stibbe Leeuwarden 1851/14
Bron bij overlijden: Yzak Jacobs Scholten, bladzijde: Yzak Borger Scholten Opsterland 1918/18
Bron bij overlijden: Samuel Wolf, bladzijde: Samuel Wolf Heereveen 1941/258
Bron bij overlijden: Jacob Marcus van Zuiden, bladzijde: Jacob Marcus van Zuiden Leeuwarden 1850/424
Bron bij overlijden: Sara Josina Leefsma, bladzijde: Sara Josina Leefsma Heereveen 1939/282
Bron bij overlijden: Betje de Jong, bladzijde: Betje de Jong Bolsward 1826/65
Bron bij overlijden: Eliazar de Jong, bladzijde: Eliazar de Jong Bolsward 1846/34
Bron bij overlijden: Salomon Polack, bladzijde: Riekje Joseph Polack Leeuwarden 1835/315
Bron bij overlijden: Eliazar Salomons de Jong, bladzijde: Eliazar Salomons de Jong Bolsward 1817/18
Bron bij overlijden: Riekje Joseph Polack, bladzijde: Riekje Joseph Polack Leeuwarden 1835/315
Bron bij overlijden: Roosje Benjamins, bladzijde: Roosje Benjamins Bolsward 1830/18
Bron bij overlijden: Levi Colthof, bladzijde: Levie Colthof Opsterland 1878/184
Bron bij overlijden: Levie Coltof, bladzijde: Levie Coltof Opsterland 1881/87
Bron bij overlijden: Alexander Adelaar, bladzijde: Alexander Elias Adelaar Leeuwarden 1861/278
Bron bij overlijden: Leentje Jacobs Schonehoed, bladzijde: Leentje Jacobs Schonehoed Harlingen 1840/32 d
Bron bij overlijden: Esje Slager, bladzijde: Esje Slager Opsterland 1896/13
Bron bij overlijden: Salomon Philippus Feitsma, bladzijde: Salomon Philippus Feitsma Leeuwarden 1885/160
Bron bij overlijden: Doodgeboren dochter de Haan, bladzijde: Levenloos geboren dochter de Haan Leeuwarden 1855/619
Bron bij overlijden: Doodgeboren zoon de Haan, bladzijde: Levenloos geboren zoon de Haan Leeuwarden 1856/283
Bron bij overlijden: Doodgeboren zoon de Haan, bladzijde: Levenloos geboren zoon de Haan Leeuwarden 1860/766
Bron bij overlijden: Golina Velleman, bladzijde: Golina Velleman Leeuwarden 1929/89
Bron bij overlijden: Asser Jacobs, bladzijde: Asser Jacobs Lemsterland 1887/25
Bron bij overlijden: Raphael Pais, bladzijde: Raphael Peitz Harlingen 1830/29c
Bron bij overlijden: Brantje Aronds Duitscher, bladzijde: Brantje Arons Duitscher Weststellingwerf 1901/29
Bron bij overlijden: Jacob Yzaks Scholten, bladzijde: Jacob Yzaks Scholten Weststellingwerf 1884/256
Bron bij overlijden: Emanuel Mozes van der Kaars, bladzijde: Emanuel van der Kaars Leeuwarden 1916/127
Bron bij overlijden: Mette Simon de Jong, bladzijde: Mette de Jong Lemsterland 1903/19
Bron bij overlijden: Aron Jacobs Scholten, bladzijde: Aron Jacobs Scholten Weststellingwerf 1850/10
Bron bij overlijden: Zadok Jacobs van Leer, bladzijde: Zadok Jacobs van Leer Weststellingwerf 1814/19
Bron bij overlijden: Rachel Izaak de Jong, bladzijde: Rachel de Jong Leeuwarden 1925/354
Bron bij overlijden: Doodgeboren Scholten, bladzijde: Doodgeboren Scholten Weststellingwerf 1855/100
Bron bij overlijden: Jacob Jacobs, bladzijde: Jacob Jacobs Lemsterland 1889/32
Bron bij overlijden: Rachel Levi, bladzijde: Rachel Levi Opsterland 1833/8
Bron bij overlijden: David Leefsma, bladzijde: David Leefsma Opsterland 1883/124
Bron bij overlijden: Rachel Davids van Leer, bladzijde: Rachel Davids van Leer Opsterland 1847/41
Bron bij overlijden: Joseph Aron Frijda, bladzijde: Joseph Aron Frijda Sneek 1858/39
Bron bij overlijden: Jeanette Davids van Leer, bladzijde: Jeanette Davids van Leer Opsterland 1839/8
Bron bij overlijden: Zadok van Leer, bladzijde: Zadok van Leer Opsterland 1841/18
Bron bij overlijden: Jacob Blok, bladzijde: Jacob Blok Harlingen 1925/69
Bron bij overlijden: Simon Jacobs, bladzijde: Simon Jacobs Lemsterland 1938/53
Bron bij overlijden: Mozes van Leer, bladzijde: Mozes van Leer Opsterland 1844/42
Bron bij overlijden: Leentje Haaxma, bladzijde: Leentje Haaxma Harlingen 1899/50
Bron bij overlijden: Abraham van Leer, bladzijde: Abraham van Leer Opsterland 1846/24
Bron bij overlijden: Clara Tall, bladzijde: Klara Tall Sneek 1819/50
Bron bij overlijden: Raphael Rudolf Davids van Leer, bladzijde: Raphael Rudolf van Leer Opsterland 1848/17
Bron bij overlijden: Sebilla van Dam, bladzijde: Sebilla Salomon van Dam Ooststellingwerf 1854/2
Bron bij overlijden: Judik Zadok Polak, bladzijde: Judik Zadok Polak Sneek 1822/66
Bron bij overlijden: Judith van Crefeld, bladzijde: Judith van Crefeld Leeuwarden 1929/466
Bron bij overlijden: Reinier Colthof, bladzijde: Reinier Colthof Opsterland 1899/187
Bron bij overlijden: Benjamin Colthof, bladzijde: Benjamin Colthof Opsterland 1904/127
Bron bij overlijden: Zadok Jacobs van Leer, bladzijde: Zadok Jacobs van Leer Opsterland 1888/5
Bron bij overlijden: Abraham Israel de Jong, bladzijde: Abraham Israel de Jong Lemsterland 1884/47
Bron bij overlijden: George Jacobs, bladzijde: George Jacobs Leeuwarden 1906/25
Bron bij overlijden: Mozes van Leer, bladzijde: Mozes van Leer Opsterland 1921/150
Bron bij overlijden: Levij Salomons de Jong, bladzijde: Levy Salomons de Jong Bolsward 1871/22
Bron bij overlijden: Doodgeboren Cohen, bladzijde: Doodgeboren Cohen Leeuwarden 1875/377
Bron bij overlijden: Salomon van Leer, bladzijde: Salomon van Leer Opsterland 1871/232
Bron bij overlijden: Doodgeboren Cohen, bladzijde: Doodgeboren Cohen Leeuwarden 1882/475
Bron bij overlijden: Marcus Heiman van der Berg, bladzijde: Marcus van den Berg Hindelopen 1873/25
Bron bij overlijden: Nathan Salomons Leeuwensteen, bladzijde: Nathan Salomons Leeuwensteen Leeuwarden 1827/388
Bron bij overlijden: Betje Jozefs Cohen, bladzijde: Betje Jozefs Cohen Opsterland 1832/25
Bron bij overlijden: Barend Jacobs, bladzijde: Barend Jacobs Leeuwarden 1901/199
Bron bij overlijden: Vogeltje Davids Polak, bladzijde: Vogeltje Davids Polak Leeuwarden 1814/408
Bron bij overlijden: Mozes Salomon Grootkerk, bladzijde: Mozes Salomon Grootkerk Leeuwarden 1883/510
Bron bij overlijden: Abraham Markus Godschalk, bladzijde: Abraham Godschalk Opsterland 1883/226
Bron bij overlijden: Tobias Mozes Verdooner, bladzijde: Tobias Mozes Verdoner Leeuwarden 1862/276
Bron bij overlijden: Leentje van Dam, bladzijde: Lea van Dam Lemsterland 1889/56
Bron bij: Yzak Jacobs Scholten [Yzak Borger Scholten]
Bron bij: Levij Eliasar de Jong [Levi Eliazar de Jong]
Bron bij: Esje Slager [Ester Slager]
Bron bij: George Jacobs, bladzijde: George Jacobs Leeuwarden 1906/25
Bron bij: Salomon van Leer, bladzijde: Salomon van Leer Opsterland 1871/232