Bronnen

Titel: WieWasWie (naamsaanneming)
Publicatie: https://www.wiewaswie.nl/
Auteur: WieWasWie
Bron bij geboorte: Salomon Mesker, bladzijde: Benjamin Salomons Meskers Haske 1811- 1825
Bron bij: Benjamin Salomons Messcher Benjamin Salomon Meskers
Bron bij tekst: Benjamin Salomons Messcher, bladzijde: Benjamin Salomons Meskers Haske 1811- 1825