Bronnen

Titel: Gilmore, Jason
Auteur: Gilmore, Jason
Bron bij: Thomas Matthew Frederick Gilmore
Bron bij geboorte: Margaretha Lootje
Bron bij geboorte: Mary Lootsteen
Bron bij geboorte: Ester de Wilde
Bron bij geboorte: Jacob Hartog Cohen Bromet
Bron bij geboorte: Joseph Israel Kokernoot
Bron bij geboorte: Anna Mossel
Bron bij geboorte: Salomon Jozef Croeze
Bron bij geboorte: Helena Croeze
Bron bij geboorte: Margaretha Bromet
Bron bij geboorte: Levie Wertheim
Bron bij geboorte: Marianne Roodenburg
Bron bij geboorte: Leo van Gelder
Bron bij geboorte: Edna Evelyn Rogers
Bron bij geboorte: Ido Johny Bromet
Bron bij geboorte: Joseph Bromet
Bron bij geboorte: Mozes Lootsteen
Bron bij overlijden: Samuel van Bingen
Bron bij overlijden: Ester de Wilde
Bron bij overlijden: Jacob Bromet
Bron bij overlijden: Leo van Gelder
Bron bij overlijden: Edna Evelyn Rogers
Bron bij overlijden: Jansje van Bingen
Bron bij overlijden: Matje Gerrit Broekman
Bron bij: Helena Kokernoot Leentje Kokernoot