Bronnen

Titel: Database Winschoten
Publicatie: Center for Research on Dutch Jewry Hebrew University Jerusalem
Bron bij geboorte: Roosje Jochums