Bronnen

Titel: Genealogie/Parenteel: Degen
Publicatie: http://akevoth.org/family_tree/family_tree.htm
Auteur: Akevoth
Bron bij begraven: Heintje de Lange
Bron bij begraven: David Degen
Bron bij begraven: Debora Vogel
Bron bij overlijden: Heintje de Lange
Bron bij overlijden: David Degen
Bron bij overlijden: Debora Vogel
Bron bij: David Degen typograaf; eigenaar lingeriezaak