manstar  Henri Adelaar‏‎ #16040‎, zoon van Meijer Adelaar en Frederika Jakoba van Raalte‏.
Geboren ‎3 aug 1881 (8 Av 5641) Deventer, Overijssel, Nederland‎, bron: Genealogie/Parenteel: Meijer Benedictus Adelaar, overleden ‎22 mei 1944 (29 Iyar 5704) Auschwitz, Polen‎, 62 jaar, doodsoorzaak: vermoord, bron: In Memoriam

Gehuwd ‎jul 1908 Keulen, Nordrhein-Westfalen, Germany, bron: Genealogie/Parenteel: Meijer Benedictus Adelaar (35 jaar gehuwd) met:

womanstar  Marie Anna Furth‏‎ #16064‎, dochter van Wilhelm Furth en Henriette Katzenstein‏.
Geboren ‎12 jan 1884 (14 Tevet 5644) Darmstadt (Germany)‎, bron: Genealogie/Parenteel: Meijer Benedictus Adelaar, overleden ‎22 mei 1944 (29 Iyar 5704) Auschwitz, Polen‎, 60 jaar, doodsoorzaak: vermoord, bron: Genealogie/Parenteel: Meijer Benedictus Adelaar, bron: In Memoriam

Kinderen:

1.
man Frederik Herbert Adelaar‏‎ #16065‎
Geboren ‎2 dec 1911 (11 Kislev 5672) Lubeck (Germany)‎, bron: Genealogie/Parenteel: Meijer Benedictus Adelaar, overleden ‎19 jun 1932 (15 Sivan 5692) Wenen, Oostenrijk‎, 20 jaar, doodsoorzaak: verdronken, bron: Genealogie/Parenteel: Meijer Benedictus Adelaar
Fred Adelaar is verdronken bij een poging om een vriend te redden., bron: Genealogie/Parenteel: Meijer Benedictus Adelaar

2.
man Hans Helmut Adelaar‏‎ #16066
Geboren ‎10 feb 1916 (6 Adar 5676) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, bron: Genealogie/Parenteel: Meijer Benedictus Adelaar, overleden ‎15 jan 1983 (1 Shevat 5743) Den Haag, Zuid-Holland, Nederland‎, 66 jaar, bron: Genealogie/Parenteel: Meijer Benedictus Adelaar, bron: Delpher, advertenties. Beroep: electro technisch ingenieur, bron: Genealogie/Parenteel: Meijer Benedictus Adelaar. Woonplaats: ‎1946 Antwerpen, Belgie, bron: Advertentie
Ir. H.H. Adelaar, hoofdingenieur bij Bell telephone manufacturing company te Antwerpen, is benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de communicatie-techniek aan de technische hogeschool Twente.
De heer Adelaar is in 1916 te Amsterdam geboren. Hij studeerde in 1938 te Delft af als elektrotechnisch ingenieur. Tot 1945 was hij verbonden aan de Octrooiraad in Den Haag. In 1946 trad hij in dienst bij Bell te Antwerpen, waar hij sedert 1965 hoofdingenieur is.

Het is niet bekend wanneer en in welke krant dit artikel heeft gestaan.
Hans Helmut Adelaar en Adriane Lorentia Hubertina Zegers hadden 6 kinderen.
Onderstaande informatie is ontleend aan het boek De Ondergrondse pers 1940 - 1945 van Lydia E. Winkel geheel herzien door Hans de Vries pag. 137/138

Deze publicatie is op 15 augustus 2014 door het Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie (NIOD) vrijgegeven onder een CC-BY-SA 3.0 licentie -
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/

In dit artikel wordt de naam Hans Helmut Adelaar genoemd, die een belangrijke rol heeft gehad bij het blad Kroniek van de week.

326 KRONIEK VAN DE WEEK; 'Vribeyt en is om gbeeo geit te coop'
Leiden. 20 juli '43-14 mrt. '45 (I.v.). aanv. wkl., vanaf eind aug. '44 3 maal p.w. stenc.
nieuws, art. 500-9000.
Onvolledig.
Nadat de studenten J. Gijsman en J .M. van Stralen aanvankelijk hun medewerking hadden verleend
aan het in zijn laatste fase verkerende IK ZAL HAND HA VEN waarvan de oorspronkelijke
redactie was opgerold (zie nr. 248), besloten zij tenslotte toch een nieuwsblad te gaan uitgeven,
daar de verplichte inlevering van de radiotoestellen een nieuwe situatie had geschapen.
In de pottenbakkerij van J. de Blanken te Zoeterwoude luisterde men reeds de gehele dag
naar de geallieerde uitzendingen, welke door een ondergedoken neef werden genoteerd. Deze
verslagen werden door mej. A. de Blanken naar een tante gebracht die negen joodse onderduikers
in huis had en daarom haar radio wel had ingeleverd. Besloten werd gezamenlijk in zee te
gaan en een wekelijks nieuwsblad uit te geven. Van Stralen zou steeds een militair-politiek overzicht
leveren onder het pseudoniem 'Diplomaticus' .
Op 20 juli 1943 verscheen het eerste nummer. Alle exemplaren werden aanvankelijk per post
verzonden, daar de familie de Blanken geen geld wilde incasseren. Gijsman en Van Stralen vonden
echter dat men zodoende veel te weinig mensen kon bereiken en gingen op eigen risico oplage
en lezerskring uitbreiden en wèl vrijwillige bijdragen aannemen. Zij trokken eerst de student
J. Bargein de redactie aan, en in oktober 1943 de student J.F. van Bemmelen. Deze schafte met
van zijn vader geleend geld een grote hoeveelheid papier aan door bemiddeling van de fa. IJ do,
waardoor de oplage aanzienlijk kon worden verhoogd. Ook werd nu voor een zeer deskundig
nieuwsopnemer gezorgd, namelijk de joodse onderduiker ir. H.H. Adelaar te Leiden. Deze luisterde
o.a. naar alle Russische uitzendingen in de oorspronkelijke taal, waardoor het soms gebeurde
dat de KRONIEK reeds een plaatsnaam aan het Oostfront kon opgeven, waarvan de
BBC en Radio Oranje nog niet eens het ware wisten. Tot het einde van de oorlog leverde Adelaar
vijf vellen getypt nieuws per dag.
Aan vrienden, studenten en diverse relaties door het gehele land werden nu regelmatig KRONIEKEN
ter verdere verspreiding verschaft. Deze werden door Van Bernmelen per trein vervoerd.
Dit was echter te bezwaarlijk en spoedig ging hij alleen met de kopij op reis. Eén dag per
week deed hij hiermee een ronde langs alle adressen, wat bij het nemen van het spoorwegkaartje
soms een wonderlijke indruk bij de loketambtenaar wekte.
Zo ontstonden geleidelijk 'filialen'. De eerste uitbreiding vond eind 1943 plaats naar Rijswijk
(Z.H.) en Nijmegen, daarna volgden in de loop van 1944 Middelburg, Alphen aan den Rijn (later
met Koudekerk en Nieuwkoop), Bodegraven, Rotterdam, 's-Gravenhage (later ook Wassenaar),
Rijnsburg, Lisse, Bergschenhoek, Voorschoten en Oegstgeest. Medio augustus 1944 was de organisatorische
opbouw voltooid. De KRONIEK VAN DE WEEK is met deze vele steunpunten
het enige landelijke nieuwsblad geweest, dat dezelfde gedecentraliseerde organisatievorm had als
vele grote opiniebladen. Actualiteit was hierbij wel een eerste vereiste. Toen dan ook na de geallieerde
landingen in Normandië op 6 juni 1944 de vraag naar nieuws- en er was een overstelpende
hoeveelheid- enorm toenam, werd door E.K.P .C. van de Voort, leider van de stencilgroep van
de KRONIEK, twee maal per week HETINVASIE-NIEUWS uitgegeven, dat zoals de titel aangeeft
het laatste nieuws betreffende de geallieerde operaties bevatte (zie nr. 253).
Ook in andere plaatsen leverde de actualiteitskwestie wel moeilijkheden op, hierom werd b.v. in Nijmegen door
de KRONIEK-groep DE ENGELSE ZENDER uitgegeven (zie nr. 168). Eind augustus 1944 werd
dan ook besloten dat de KRONIEK drie malen per week zou verschijnen en werd HET INV ASIE-NIEUWS
opgeheven. Onmiddellijk hierop volgde Dolle Dinsdag. Het contact met de plaatselijke
afdelingen, dat door de beschietingen door de RAF van vervoermiddelen in de zomer van
1944 toch al zeer veel moeilijkheden opleverde, stagneerde nu vrijwel geheel. De afdeling Nijmegen
verviel door de bevrijding, het verkeer met Middelburg werd onmogelijk. Bij de andere groepen,
die langzamerhand de editie al zelf met het laatste nieuws aanvulden, ontstond de behoefte
aan meer zelfstandigheid (zie de nrs. 320, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 332 en 333).
Toch bleef de eenheid gehandhaafd en (behalve in Middelburg, daar Zeeland Sperr-gebied was)
werd het 'Diplomaticus'-artikel tot het eind toe in alle edities opgenomen.
Op 31 oktober 1944 besloten de redacties van de KRONIEK en DE BEVRIJDING (zie nr. 69)
hun uitgaven in verband met de na de Spoorwegstaking ontstane technische problemen te combineren.
Na enkele weken werd de samenwerking in zoverre gewijzigd dat de KRONIEK en DE
BEVRIJDING om en om verschenen. Eveneens gezamenlijk werd enige malen het aan Indonesische
vraagstukken gewijde orgaan DE VRIJHEID uitgegeven (zie nr. 1057).
De KRONIEK zorgde ook voor de uitgave van het plaatselijk ORANJE-BULLETIN (zie nr.
616). Per I november 1944 werd 'THIS IS LONDON CALLING' (zie nr. 806) in de KRONIEK
opgenomen. De uitgever ervan P.J. Kloots, werd eind 1944 naar Den Haag gezonden om daar de
KRONIEK te reorganiseren. Na het bombardement van 3 maart 1945 keerde hij uitgeput en ondervoed
naar Leiden terug voor een korte rustperiode. Door een ongelukkig toeval werd hij daar,
midden in een kamer, door een verdwaalde scherf van een V2 getroffen en overleed onmiddellijk.
Begin december 1944 voltrok zich een breuk met de stencilgroep van Van de Voort met wie
men reeds eerder conflicten had gehad, daar deze hoe langer hoe meer de links-politieke richting
was opgegaan, wat door de 'Griekse kwestie' tot een uitbarsting was gekomen. Van de Voort
ging zelfstandig verder, o.a. met VRIJE STEMMEN (zie nr. 1043). Hiermee ging voor de KRONIEK
een stencilkunstenaar verloren, wiens werk uitblonk door keurige afwerking.
Enige malen ging voornamelijk van de KRONIEK een mislukte poging uit om tot een fusie
van de verschillende nieuwsuitgaven te komen, teneinde materiaal te besparen, maar vooral het
risico te verminderen.
De KRONIEK beschikte inmiddels over de enorme hoeveelheid papier van 30 ton, welke wekenlang
des nachts door Van Bernmelen uit de voorraden van een drukkerij was 'overgeheveld'.
Toen de Landwacht, die reeds vele malen had getracht de plaatselijke illegale pers te liquideren,
deze voorraad, waarvan alle bladen profiteerden, op 14 maart 1945 in handen kreeg, werd besloten
de fusie onmiddellijk door te zetten. Reeds de volgende dag verscheen het eerste nummer
van DE VRIJE PERS (zie nr. 1031).
In september 1944, toen de bevrijding nabij scheen, werden 20.000 bevrijdingsnummers gedrukt.
Toen de gang van zaken zich echter zo geheel anders ontwikkelde dan zich had laten aanzien,
werd de gehele oplage voor de verdere duur van de oorlog onder de vloer van een school
opgeborgen. Helaas kon men er bij de bevrijding niet eens gebruik van maken, daar het 'Long
live President Roosevelt' wegens het plotseling overlijden van de president op 12 april 1945
diende te vervallen. Er werd onmiddellijk een nieuw nummer gedrukt waarin de dankbaarheid
ditmaal werd uitgesproken jegens the Uniled Nations and their valiant Leaders. De laatste weken
voor de bevrijding werd de KRONIEK soms gedrukt, waarbij de spannende situatie ontstond
dat in het ene vertrek van de drukkerij het zetsel voor de DEUTSCHE ZEITUNG IN
DEN NIEDERLANDEN werd gedicteerd, in een vertrek daarnaast dat van de KRONIEK.
Na de capitulatie werd de KRONIEK nog enige tijd legaal als dagblad voortgezet door een gedeelte
van de voormalige redactie.

3.
woman Ilse Lotte Adelaar‏‎ #16067
Geboren ‎13 feb 1919 (13 Adar 5679) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland‎, bron: Genealogie/Parenteel: Meijer Benedictus Adelaar, overleden ‎12 jul 1997 (7 Tamuz 5757) Son (N-B)‎, 78 jaar, bron: Genealogie/Parenteel: Meijer Benedictus Adelaar


Gezins gebeurtenissen
Neem contact op.